Внимание! center-referat.ru не продает дипломы, аттестаты об образовании и иные документы об образовании. Все услуги на сайте предоставляются исключительно в рамках законодательства.

Готовые дипломные, курсовые, рефераты. Вы можете бес-платно скачать любую понравившуюся работу.

Реферат - Организация экономического анализа на предприятии

Незалежно від організаційних форм методичне та методолгічне керівництво, як правило, здійснюється головними спеціалістами-економістами.

Вищестоящі органи господарчого управління здійснюють аналіз на основі консолідованих звітних форм. Це зумовляє необхідність організації збору додаткової інформації та розрахунків, що потребує розробки спеціальних програм досліджень, додаткових затрат ресурсів.

Статистичні, фінансові та кредитні органи здійснюють аналіз у межах офіційної звітності, що не завжди достатньо, а в окремих випадках необ ’ єктивно відображає дійсний стан справ у господарській діяльності , що, у свою чергу , є однією з причин уживання запобіжних заходів ( страхування ризиків ., застосування фіскальних інструментів впливу , жорсткі форми розрахунків ), порушення довіри між суб’єктами господарських відносин . Аналітична робота на підприємстві починається з планування . Розрізняють план аналітично ї роботи та план ( програму ) конкретного аналізу . План аналітично ї роботи складається на рік з розбивкою по кварталам : передбачаються зміст , періодичність і методи проведення аналізу , вказуються розділи господарсько ї діяльності та об’єкти , які включені в план періодичного контролю , терміни проведення , відповідальні виконавці , технічні засоби й джерела інформаці ї, які необхідні для аналізу , а також строки і порядок обробки результатів . В плані конкретного аналізу , який складається відповідно до плану аналітично ї роботи , розділи та об’єкти аналізу деталізуються по конкретних виконавцях , визначається мета і завдання , розробляються необхідні методики розрахунку впливу конкретних факторів , досліджується їх взаємозв’язок , розробляються таблиці , схеми , графіки , зведення , узагальнення резервів та результатів аналізу . В умовах автоматизаці ї процесів управління здійснення економічного аналізу вимагає раціонально ї його організаці ї. На підприємстві економічний аналіз розбивають на декілька етапів.

Перший етап – визначення і чітке обмеження мети й завдання роботи.

Недостатня увага до цього етапу може призвести до втрати аналізом конкретності, цілеспрямованості, його виконання може затягнутись у часі. Другий етап – старанне опрацювання програми дій, робочого (календарного) плану, визначення кола учасників, розподіл обов ’ язків між ними , постановка конкретних завдань , що випливають із загально ї мети , визначення джерел інформаці ї, розробка макетів аналітичних таблиць , форм , методичних вказівок щодо їх заповнення , а також способів графічного оформлення результатів аналізу . Третій етап – збирання і нформац ії ( залучаючи статистичну зв і тн і сть , дані синтетичного та анал і тичного обл і ку , планову документац і ю , результати спеці альних спостережень тощо ); переві рка її достов і рност і; кі льк і сть і нформац ії, що охоплю є ться , сл і д ці лком пі дпорядкувати меті й завдання анал і зу ; обсяг її повинен бути необх і дним і достатн ім. Треба врахувати , що збирання і нформац ії – трудомі сткий процес , тому добування зайво ї і нформац ії, яка не ві дпов ідає завданням , робить працю бі льш дорогою, ві дтягу є строки її виконання . У ході збирання даних сл і д звернути вагу на ї хню точн і сть і повноту . Четвертий етап – анал і тична обробка і нформац ії за допомогою спеці альних методів і прийом ів; забезпечення порі внянност і показник ів; анал із причин динамі чних зм ін і ві дхилень ві д плану; з ’ ясування причин негативних явищ ( якщо їх виявлено ) і хиб у роботі ; кількісне вимірювання впливу факторів ; встановлення потенціально невикористаних можливостей щодо поліпшення роботи підприємства . Визначають коло факторів , що впливають на досліджувані показники ; групують їх, виділяючи фактори , які залежать і які не залежать від підприємства . Особливу увагу приділяють вивченню механізму дії факторів , які безпосередньо залежать від підприємства ( цеху , дільниці ). П’ятий етап – визначення і зведений підрахунок резервів виробництва , розроблення пропозицій , економічно обгрунтованих рекомендацій щодо реалізаці ї цих резервів та визначення ї хнього впливу на показники роботи підприємства . Це найбільш відповідальний етап . Якраз за наміченими пропозиціями , результативністю їх впровадження судять про глибину аналізу , кваліфікацію спеціалістів , які брали участь у його проведенні . Узагальнення результатів економічного аналізу є його кінцевим результатом і оформляється у вигляді аналітично ї записки чи звіту . Можна прийняти наступну структуру записки : спочатку характеризуються загальні показники , потім часткові – від позитивних рівнів та змін до негативних ; характристика та розмір впливу факторів , визначаються резерви , причини позитивних та негативних змін , резерви виробництва та шляхи їх мобілізаці ї. Результати аналізу реалізуються через підготовку та видачу наказів і розпоряджень , в яких містяться найменувння заходів , терміни початку та закінчення їх здійснення , визначаються необхідні матеріальні та грошові ресурси , називаються виконавці , відповідальні та котролюючі службові особи чи підрозділи підприємства . На сучасному етап і характерно ускладення господарських процесів і методів управління ними , що безумовно вимагає переходу до ново ї якості знань . В умовах ринку економічний аналіз на підприємстві вимагає обов ’ зкового системного, комплексного, підходу; бо тільки так можливо дати повну характеристику та здійснити якісний аналіз завдань, визначених у меті аналізу. Для аналізу своєї господарської діяльності підприємство користується як своїми внутрішніми даними, так і зовнішніми джерелами інформації. Аналізу повинна передувати перевірка інформації, яка проводиться по суті напрямку аналізу, технічна перевірка та вибіркова перевірка підсумків. Аналіз на підприємстві включає різноманітні види інформації, серед яких: правове та господарське законодавство, звітна (дані бухобліку, статистики, оперативний звіт), необлікова (матеріали перевірок тощо). Найважливішою з них є бухгалтерська звітність, яка при читанні досвідчену аналітику дає повну інформацію про фінансовий стан, стійкість положення і можливих перспективах підприємства.

Повний аналіз бухгалтерської звітності дозволяє застосувати заходи по покращенню діяльності підприємства в цілому і його структурних підрозділів.

Використовуються також вибіркові звітні дані, що сприяє поглибленню та деталізації при вивченні показників звітності. Економічний аналіз певного підприємства потребує професіоналізму та майстерності спеціалістів, що залучаються до такої складної та вагомої аналітичної роботи. На сьогоднішній день, якщо великі підприємства мають змогу забезпечити наявність у своєму штаті високоваліфікованих та підготовлених для цієї мети спеціалістів, то середні, а тим паче малі, підприємства внаслідок компактності штату не можуть скористатися такими трудовими ресурсами, бо це потребує додаткових коштів на утримання подібних кадрів.

Специфікою малих підприємств, у результаті цього, є універсальність використовуваної робочої сили, тобто працівники виконують не тільки суворо обмежену ділянку роботи, але й суміжні з нею області, що дозволяє бачити структуру підприємства більш всеохоплюючою, на відміну від великих підприємств, де кожному працівнику виділений більш вузький профіль. 2. Аналіз затрат на підприємстві по елементам та статтям витрат Найбільш корисним для вивчення змін у структурі затрат на виробництво є аналіз собівартості за елементами затрат.

Елементі затрати – це однорідні за складом затрати підприємства. До них належать матеріальні затрати, оплата праці, відрахування на соціальні потреби, амортизаційні відрахування, інші грошові затрати (табл.1). Аналіз затрат за елементами затрат дозволяє не лише вивчити зміни у структурі собівартості, але й охарактиризувати галузеві особливості (матеріаломісткість, фондомісткість, енергомісткість, трудомісткість виробництва). Таблиця 1 . Затрати на виробництво, %

Показники Вся промис-ловість (1996) Звіт 1996 Звіт 1997 Відхилення
1. Матеріальні затрати 70,5 53,6 73,9 +20,3
2. Затрати на оплату праці 10,6 10,9 7,9 -3,0
3. Відрахування на соц.потреби 5,0 1,7 4,8 +3,1
4. Амортизація 3,4 14,7 9,0 -5,7
5. Інші затрати 10,5 19,1 4,4 -14,7
Разом: 100,0 100,0 100,0 -
В табл. 2 наведені дані за статтями затрат. Аналіз звичайно починають з оцінки загального виконання плану собіівартості продукції. Потім переходять до вивчення відхилень у розрізі окремих видів затрат. При цьому слід урахувати, що деякі відхилення по статтях собівартості можуть бути наслідком дії одного і того самого чинника.

Наприклад, підвищення механізації праці може спричинити зниження затрат на заробітну плату, але підвищити певною мірою затрати на утримання й експлуатацію устаткування. Ще один комплексний чинник – зростання купованих виробів і напівфабрикатів. Він збільшує суму відповідних матеріальних затрат, проте це обов ’ язково веде до зниження затрат на заробітну плату, відрахування на соціальне страхування, зменшує затрати на сировину й матеріали та, ймовірно, і по інших статтях. Таким чином, негативні відхилення по одних статтях не можна розглядати завжди ізольовано від позитивних по інших статтях. Але дія таких комплексних чинників має місце не дуже часто.

Звичайно відхилення по кожній статті собівартості спричиняють поодинокі фактори, які не виходять за межі даної статті. Таблиця 2. Собівартість промислової продукції за статтями затрат, тис.грн.

Показники Фактично випущена товарна продукція Відхилення
За плановою собівартістю За фактичною собівартістю Абсо-лютне %
1 2 3 4 5 6
1. Сировина і матеріали 3301 3246 -55 -1,7
2. Зворотні відходи (віднімаються) 50 104 +54 +208,0
3. Куповані вироби, напівфабрикати й послуги кооперованих підприємств 15507 15866 +359 +2,3
4. Зарплата основна виробничих робітників 2502 2292 -210 -8,4
5. Зарплата додаткова виробничих робітників 223 193 -30 -13,4
6. Відрахувння на соціальне страхування 210 191 -19 -9,1
7. Затрати на утримання й експлуатацію машин і обладання 2382 2335 -47 -2,0
8. Загальновиробничі затрати 1645 1592 -53 -3,2
9. Загальногосподарські затрати 1636 1600 -36 -2,2
10. Втрати від браку Х 5 +5 -
Виробнича собівартість 27356 27216 -140 -0,5
11. Позавиробничі затрати 215 251 +36 +16,7
Повна собівартість 27571 27467 -104 -0,3
У даному прикладі є три відхилення, негативні са своєю суттю (+359, +5, +36). Щодо першого відхилення , то це зовсім не перевитрати, а збільшення питомої ваги кооперованих поставок, що зумовило скорочення затрат по більшості інших статтей собівартості, особливо затрат на заробітну плату. Дві інші суми перевитрат скоріше за все мають особисті негативні чинники, які слід вивчити у подальшому аналізі. На цьому етапі ці суми доцільно розглядати як очевидні резерви зниження собівартості. Практична частина Задача 4. Проаналізувати динаміку оборотності обігових коштів в цілому та їх видам і зробити відповідні висновки, виходячи из приведених даних: Таблиця 1 (вихідна)
Показник Період
Базисний Обліковий
1 3 4
Товарооборот, грн. 12530 12910
Середньорічні залишки оборотних коштів, тис.грн.:
Всього 7610 7424
В тому числі матеріальні, із них:
Товари 3210 3158
грошові кошти, розрахунки та ін.активи 4181 4146
з них дебіторська зборгованість 248 234
Кількість днів у періоді 360 360
Розв ’ язок Знаходимо відсутні показники, абсолютне і відносне відхилення по показникам і заповнюємо таблицю 2, графи 5 і 6. Знаходимо показники оборотності заданих параметрів слідуючим чином: В = а / b ; C = a / c ; D = a / d ; E = a / e , а також абсолютні та відносні показники відхилень і все це заносимо у відповідні рядки та графи таблиці 2: Таблиця 2 (узагальнююча )
Показник Буквенне позначен-ня Період Відхилення
Базисний Обліковий Абсол. % викон
1 2 3 4 5=4-3 6=4/3*100
Товарооборот, грн. a 12530 12910 +380 103,03
Середньорічні залишки оборотних коштів, тис.грн.:
Всього b 7610 7424 -186 97,56
в тому числі матеріальні, із них:
товари c 3210 3158 -52 98,38
грошові кошти, розрахунки та ін.активи d 4181 4146 -35 99,16
з них дебіторська зборгованість e 248 234 -14 94,35
Кількість днів у періоді 360 360 - -
Оборотність обігових коштів, усіх B 1,65 1,74 +0,09 105,45
В тому числі матеріальниих, із них:
товари C 3,90 4,09 +0,19 104,87
грошові кошти, розрахунки та ін.активи D 3,00 3,11 +0,11 103,67
з них дебіторська заборгованість E 50,52 55,17 +4,65 109,20
Висновок. Таким чином, за період, що аналізується, товарооборот зріс на 3,03 %, а середньорічні залишки обігових коштів дещо знизилися (на 2,44 %), в т. ч.: q товари - на -1,62 %; q грошові кошти, розрахунки та ін.активи - на -0,84 %; q з них дебіторська зборгованість - на -5,65 %. Незважаючи на це, оборотність обігових коштів зросла (на 5,45 %), в тому числі: q товари - на +4,87 %; q грошові кошти, розрахунки та ін.активи - на +3,67 %; q з них дебіторська зборгованість - на +9,20 %. що свідчить про ефективність їх використання у торгівлі. Задача 17. Визначити степінь впливу елементів товарного балансу на об ’ єм реалізації товарів балансовим методом, виходячи з приведених даних.

Таблиця 1 (вихідна) млн.грн.

Показник план Факт
Запаси товарів на початок періоду 350 450
Надходження товарів 20000 20300
Інші вибуття 5 8
Запаси товарі на кінець періоду 300 480
Розв ’ язок Запишемо формулу товарообороту: Т = З п + Н – В – З к , де Т – товарооборот; З п - запаси на початок періоду; Н – надходження; В – вибуття; З к – запаси на кінець періоду.

Скачать работу. Организация экономического анализа на предприятии

Авторские права 2002-2020 center-referat.ru